TEFLON - PÁSKY, ŠŇŮRY, DRÁTY, FOLIE

TEFLON - PÁSKY

Barva bílá
Síla 0,15mm
Délka 15m
Šířka 12mm
Jednotka ks
Použití voda,plyn,nelepící                                                                

TEFLON - TĚSNÍCÍ ŠŇŮRY

Barva bílá
Průměr 2,5;3;4;5;6;8mm
Jednotka kg
Použití těsnění pro vysokotlaké pece                                                 

TEFLON -  DRÁTY

Barva bílá
Průměr 2;3;4;5mm
Jednotka kg
Použití spojování teflonových desek                                               

TEFLON -  FOLIE

Barva bílá
Síla 0,05-1,5mm
Šířka 100;150mm
Jednotka kg
Použití pomůcka ke svařování plastických hmot                            

TECHNICKÉ ÚDAJE

TEPELNÁ STABILITA:

PTFE je stabilní v rozmezí teplot od -170°C do +250°C, při čemž je nutno respektovat změny jeho vlastností v závislosti na teplotě. Při vyšší teplotě nastává rozklad, který je při měření hmotnostních ztrát do teploty 380°C nepatrný. Od 380°C intenzita rozkladu roste a vznikají plynné rozkladné produkty, které ve styku se vzduchem a vzdušnou vlhkostí tvoří další sloučeniny. Při tepelném rozkladu vzniká např. fluorovodík, tetrafluoretylen, hexafuorpropylen, perfuorizobutylen, oktafuorcyklobutan a další. Téměř všechny jsou toxické.

ZÁPALNOST:

PTFE patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575°C. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI:

PTFE má velmi dobré elektroizolační vlastnosti, které jsou jen málo závislé na teplotě a frekvenci. Elektrická pevnost je vyšší než 10 kV/mm. Měrný povrchový odpor dosahuje hodnot řádově vyšších než 1010 S a měrný vnitřní odpor vyšších než 1013 S/cm. Permitivita je menší než 3 a ztrátový činitel je menší než 10 - 2.

CHEMICKÁ ODOLNOST:

PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot. Není odolný proti roztaveným alkalickým kovům, elementárnímu fluoru, roztoku sodíku v kapalném amoniaku a některým organokovovým sloučeninám alkalických kovů. U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

PTFE má ve srovnání s jinými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot a dostatečnou pružnost při velmi nízkých teplotách, velmi dobrou vrubovou a rázovou houževnatost v širokém rozsahu teplot. Při tlakovém zatížení se nedrtí, ale má sklon k tečení, při čemž stupeň deformace při daném napětí je časově závislý. Proto nemá pro trvalé zatížení napětí převyšovat 10% ze zjištěné pevnosti při dané teplotě. Pevnost v tahu je vyšší než 12MPa a tažnost je větší než 150%. Hustota je 2,15 - 2,25.103 kg/m . Statický součinitel tření PTFE na oceli je 0,07 až 0,11. Nasákavost ve vodě nenastává a dílce nemění své rozměry ani po dlouhodobém uložení ve vodě.

DOPLŇUJÍCÍ VLASTNOSTI:

PTFE odolává dobře povětrnostním vlivům a mikroorganismům, je fyziologicky nezávadný i při implantaci do živé tkáně.Při větší dávce radioaktivního záření degraduje.

Pro nákup prosím přejděte na e-shop nebo volejte rychlý kontakt.